Úvod / obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ochrana osobních ůdajů

 
Tigris, spol. s r.o., Nábřeží 599, Zlín, PSČ 760 01 • IČ: 607 02 559
 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi objednatelem a společností Tigris, spol. s r.o., se sídlem Zlín, Nábřežní 599, PSČ 760 01, IČ 607 02 559, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14797, (dále jen „zhotovitel“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“), kdy předmětem smlouvy je provedení díla zhotovitelem pro objednatele dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1.2. Zhotovitel poskytuje služby a díla v oblastech designu a grafiky, foto, dtp, expresního a ofsetového tisku, knihárny a ostatních technologií, reklamy a reklamních předmětů, direkt marketingu apod.

1.3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními VOP a jednotlivými ustanoveními smlouvy má přednost ustanovení smlouvy. Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, pokud není v těchto VOP nebo ve smlouvě uvedeno jinak.

2. Vznik smlouvy

2.1. Dodávka předmětu plnění se uskuteční na základě objednávky objednatele sestavené na základě platné nabídky zhotovitele. Objednávka, která se považuje za návrh smlouvy, je závazná, je-li potvrzena zhotovitelem.

2.2. Objednávka může být doručena zhotoviteli poštou, faxem či prostředky elektronické komunikace. Objednatel je svou objednávkou – návrhem na uzavření smlouvy vázán po dobu

třiceti dnů od jeho doručení zhotoviteli.

2.3. Není-li do třiceti dnů od doručení objednávky zhotoviteli odesláno potvrzení zhotovitele či nový návrh, objednávka zaniká. Potvrzení objednávky je možno učinit poštou, faxem nebo prostředky elektronické komunikace.

2.4. Doručením potvrzení objednávky objednateli je mezi stranami uzavřena smlouva. Pokud

dojde k potvrzení objednávky zhotovitelem pouze ohledně části díla, vzniká mezi stranami

smlouva ohledně potvrzené části objednávky.

2.5. Zhotovitel obchoduje na základě těchto VOP. Přijetí návrhu s odchylkami od obsahu návrhu či k němu přiložených podmínek zakládá protinávrh, není-li v průběhu jednání výslovně dohodnuto jinak, a pro vznik smlouvy je tedy třeba akceptace nového návrhu objednatelem.

3. Splnění dodávky díla

3.1. Objednatel plně odpovídá za převzetí díla podle uzavřené smlouvy. V případě, že objednatel zmocní k převzetí díla podle smlouvy jakoukoliv třetí osobu nebo dopravce (dále jen „pověřená osoba“), je plně odpovědný za správnost zmocnění a za úkony osoby, kterou k převzetí zmocnil. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou objednateli takto pověřenou osobou.

3.2. V případě, že zhotovitel předá dílo podle smlouvy v místě dodání určeném smlouvou osobě, která vystupuje jako osoba pověřená objednatelem, platí, že zhotovitel byl v dobré víře ohledně totožnosti této osoby. Zhotovitel neodpovídá za jakékoliv následky vzniklé ve vztahu k objednateli pro případ, že se ukáže, že taková osoba nebyla ve skutečnosti objednatelem

pověřena k převzetí plnění podle smlouvy.

4. Kvalita díla

4.1. Dílo bude provedeno v obvyklé standardní kvalitě dle požadavků a specifikace objednatele odpovídající druhu dodávaného díla, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak.

5. Cena

5.1. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy. Cena ve smlouvě je stanovena za předpokladu, že realizace díla proběhne jednorázově, plynule a bez přerušení z důvodů na straně objednatele. Pokud vzniknou vícenáklady z důvodu na straně objednatele, zavazuje se objednatel v plné výši tyto vícenáklady zhotoviteli uhradit.

5.2. Je-li ve smlouvě sjednána povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli zálohu, není zhotovitel povinen zahájit plnění, dokud nebude záloha objednatelem zhotoviteli zaplacena. Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením zálohy, nemůže se v prodlení s plněním ocitnout zhotovitel a o dobu, po kterou je objednatel v prodlení, se prodlužuje doba pro provedení plnění zhotovitelem.

6. Platební podmínky

6.1. Platby, jejichž provedení je mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno bezhotovostně, se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet zhotovitele. Platby, jejichž provedení je mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich předání osobě zmocněné k tomu zhotovitelem.

6.2. Úhradu zbývající části ceny dle smlouvy po odečtení zaplacené zálohy je objednatel povinen provést na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem. Úhradu je

objednatel povinen provést ve lhůtě splatnosti stanovené touto fakturou.

6.3. Neprovede-li objednatel úhradu ceny či kterékoliv části ceny v den splatnosti, ocitne se objednatel od následujícího dne v prodlení. Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením ceny či kterékoliv části ceny, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

7. Odpovědnost za vady, reklamace

7.1. Odpovědnost zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele.

7.3. Je-li vada díla podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady dodáním nového díla bez vady nebo dodáním chybějící části díla, na odstranění vady opravou díla, na přiměřenou slevu z ceny díla nebo právo odstoupit od smlouvy. Je-li vada díla nepodstatným porušením smlouvy, práva objednatele jsou omezena na možnosti požadovat odstranění vady díla, anebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel u zhotovitele vady písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění uplatnil. Reklamace musí být písemná a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vada či vady projevují a jaký nárok z vad objednatel uplatňuje. Neuvede-li objednatel v reklamaci výslovně, jaký konkrétní nárok z vad uplatňuje, náleží volba nároku zhotoviteli. Po obdržení reklamace je zhotovitel povinen do následujícího pracovního dne písemně potvrdit její přijetí.

7.4. Ukáže-li se, že vada díla je sice nepodstatným porušením smlouvy, avšak s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší objednateli u takovýchto vad právo na dodání nového bezvadného díla náhradou za dílo vadné nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny. Posouzení, o jaký typ vady se v konkrétním případě jedná, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně zhotoviteli. O výsledku takového posouzení je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat.

7.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dopravou (pokud ji zajišťuje objednatel), nesprávným užíváním či skladováním díla, neodborným zásahem nebo zanedbáním nezbytné

údržby díla ani za mechanické nebo chemické poškození. Zhotovitel také nenese odpovědnost za škody na díle způsobené nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů užívání.

7.6. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany objednatele se objednatel zavazuje zhotoviteli v plné výši nahradit.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů a dále pak:

a) je-li objednatel v prodlení se zaplacením zálohy o více než 30 dnů;

b) je-li v prodlení s předáním podkladů nutných k provedení díla o více než 30 dnů;

c) neposkytne-li objednatel dodavateli nutnou součinnost do 30 dnů poté, co o to byl zhotovitelem požádán.

8.2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, jsou si strany povinny vydat, co již bylo na smlouvu plněno. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli vše, co již na realizaci díla vynaložil. Tím není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody, úroky z prodlení či smluvní pokutu.

9. Dílo a autorská práva

9.1. Pro případ, že je dílo dodané zhotovitelem dílem autorským, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů, (dále jen“autorský zákon“) užijí se příslušná ustanovení tohoto zákona.

9.2. Dnem převzetí díla je objednateli udělena licence užití díla, přičemž podmínkou účinnosti

této licence je úplné uhrazení ceny díla. Objednatel se převzetím díla zavazuje dodržovat licenční podmínky užívání díla v souladu s autorským zákonem. Dojde-li k porušení těchto podmínek, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny díla. Tím není dotčen nárok na náhradu škody a dále práva a nároky vyplývající z příslušných ustanovení autorského zákona. Objednatel se rovněž zavazuje dodržovat licenční podmínky autorských děl třetích osob, které dodavatel pro odběratele sjednal.

9.3. Elektronická data k dílu se z důvodu ochrany know-how zhotovitele objednateli nepředávají, není-li předem písemně dohodnuto jinak. K užití těchto dat se sjednává zvláštní licenční smlouva. Předáním těchto dat zůstává právo autorů na nedotknutelnost autorského díla nedotčeno. Finální elektronická data se předávají výhradně ve formátu pdf.

9.4. Objednatel souhlasí s použitím díla zhotovitelem k propagaci zhotovitele a jeho činnosti.

Zhotovitel je oprávněn pro účely své propagace umístit na dílo svou autorskou značku tak,

aby nenarušil samotné dílo.

9.5. V dalších věcech autorskoprávních v těchto VOP výslovně neuvedených se postupuje podle příslušných ustanovení autorského zákona a předpisů souvisejících.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Vyskytnou-li se na straně zhotovitele jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči objednateli, má zhotovitel právo od smlouvy jednostranně písemně

odstoupit a objednateli je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku sníženou o dosud vynaložené náklady, z nichž má objednatel prospěch. Zhotovitel neodpovídá objednateli za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škody vzniklé na základě objednatelem uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.

10.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení předpokládané ceny za dílo. Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem na třetí subjekt. Objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči zhotoviteli s jakoukoliv svojí pohledávkou za zhotovitelem.

10.3. Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu,

v jakém je zhotoviteli poskytl. Objednatel souhlasí s tím, že jeho údaje budou po dobu, po kterou bude zhotovitel podnikat, uchovány v databázi zhotovitele při dodržení podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Údaje objednatele budou použity pouze k účelu informování objednatele o novinkách v oblasti předmětu podnikání zhotovitele a k podávání nabídek objednateli za dodržení všech zákonných podmínek.

10.4. Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů mezi nimi věcně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo zhotovitele.

10.5. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každá smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje objednatel svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP.

10.6. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto

VOP, má přednost znění smlouvy.

10.7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2014.


Ochrana osobních údajů

1. Přehled právní úpravy

• Listina základních práv a svobod (čl. 10)
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 77 a násl.)
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) – čl. 8

2. Základní pojmy

a) Osobní údaj: § 4 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb.
jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu

b) Citlivý údaj: § 4 písmeno b) zákona č. 101/2000 Sb.
osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů

c) Zpracování osobních údajů: § 4 písmeno e) zákona č. 101/2000 Sb.
jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace 

3. Ochrana dat

Společnost Tigris spol. s.r.o. bere ochranu osobních údajů svých zákazníků velice vážně a drží se zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V žádném případě nejsou získané údaje prodávány ani jinak předávány za úplatu.

Osobní data (osobní údaje) jsou jakékoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Do této kategorie spadají informace, jako je například jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Osobními daty nejsou informace, které nemají přímé spojení se skutečnou identitou osoby – jako například navštívené internetové stránky nebo počet uživatelů stránky.

4. Správce

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Tigris spol. s.r.o. Společnost Tigris provádí veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření potřebná pro zajištění osobních dat před ztrátou nebo zneužitím. Data jsou ukládána v bezpečném operačním prostředí, které není veřejně přístupné.

5. Zpracování dat, souhlas s užitím

Pokud zákazníci navštíví internetové stránky portálu TIGRISfotoknihy.cz, ukládají webové servery společnosti Tigris standardně za účelem bezpečnosti systému dočasně následující údaje:
• spojovací data dotazujícího počítače (IP adresu), 
• identifikační data typu použitého internetového prohlížeče a operačního systému, 
• internetové stránky společnosti Tigris, které zákazníci navštěvují, 
• datum a délku návštěvy.

Společnost Tigris zaznamenává a ukládá mimo to veškerá data, která jsou zákazníky zadána na internetových stránkách nebo sdělena společnosti Tigris jiným způsobem. Těmito daty jsou například:
• firma 
• daňové identifikační číslo
• oslovení 
• jméno objednávajícího
• oddělení 
• adresa
• e-mail 
• telefonní číslo
• číslo faxu

Zákazníky předané osobní údaje využívá společnost Tigris výhradně za účelem technické administrace internetových stránek a plnění přání a požadavků zákazníků, tedy zpravidla pro přípravu a realizaci smluv, dodávku zboží a poskytování služeb, pro realizaci plateb a potřebné kontroly, případně pro usnadnění objednávání prostřednictvím vedení účtu zákazníka nebo pro zodpovídání dotazů.

Společnost Tigris využívá tyto údaje i pro komunikaci se zákazníkem o produktech, službách a objednávkách, za účelem doporučení produktů a služeb zákazníkům, které by je mohly zajímat. Informace jsou společností Tigris využívány i pro zlepšování internetového obchodu a internetových stránek, k prevenci a odhalování zneužití a podvodů, případně pro zajištění technických, logistických nebo jiných služeb třetími osobami. Kromě toho jsou tyto údaje používány pro ukládání obsahu nákupních košíků, respektive předloh objednávek tak, aby je zákazník mohl využít při opětovném přihlášení.

Společnost Tigris je oprávněna zjišťovat, zpracovávat a ukládat uvedené údaje k uvedeným účelům na dobu neurčitou, nejméně však na dobu trvání obchodního vztahu se subjektem údajů. Zákazník k tomu uděluje svůj výslovný souhlas. Společnost Tigris je rovněž oprávněna vstupovat se zákazníky do kontaktu elektronickou poštou v souvislosti s jejich registrací v internetovém obchodu společnosti Tigris; zákazník s tím vyslovuje svůj souhlas. Pouze tehdy, pokud s tím zákazník předem projevil svůj souhlas nebo – pokud je tak předpokládáno zákonem – nevyjádřil svůj nesouhlas, využije společnost Tigris tato data i pro průzkumy orientované na produkty nebo pro marketingové účely.

Předávání nebo jiné sdělování osobních údajů třetím osobám je prováděno pouze v dále uvedeném rozsahu:
• pokud je jejich předání nutné pro realizaci smlouvy
• pokud s tím zákazník výslovně souhlasí

6. Odvolání souhlasu

Zákazník může kdykoli odvolat svůj souhlas s ukládáním a zpracováváním svých osobních údajů. K tomu postačuje zaslání e-mailu na adresu: info@tigris.cz

V případě odvolání souhlasu s ukládáním a zpracováním osobních údajů jsou tyto údaje vymazány; v tomto případě už nemůže zákazník využívat služeb internetového obchodu společnosti Tigris.

7. Nárok na opravu, zablokování nebo vymazání podle zákona o ochraně osobních údajů

Zákazník má dále podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů nárok na opravu, zablokování nebo vymazání svých údajů. 

Osobní údaje je nutno vymazat, pokud je jejich uložení nepřípustné, pokud se jedná o údaje o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, o příslušnosti k odborům, o zdraví nebo sexuálním životě, o trestném jednání nebo přestupcích.

Správce (společnost Tigris) je povinen uchovávat údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

Správce je povinen provést likvidaci osobních údajů jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů správce dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

8. Právo na informace

Zákazník je podle §12 zákona o ochraně osobních údajů oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to zejména o informaci o:
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

Informace jsou podávány bez zbytečného odkladu písemně. Žádost o informace je nutno podat u společnosti Tigris spol. s.r.o. Nábřeží 599, Zlín - Prštné, 760 01.

9. Další informace

Zákazníkovi je známo, že při přenosu dat po internetu není možno při současném stavu techniky zajistit jejich úplnou ochranu. Zákazník se proto musí sám snažit zajistit bezpečnost jím předávaných dat po internetu.